لیست کارهای خانه تکانی سال نو؛

1)پاک کردن غم گذشته
2)دور ریختن کینه
3)شستن افکارمنفی
4)چیدن عشق درطاقچه
5)سبزکردن مهر
6)خریدشادی وحراج محبت