تا نفس هست و ز الطاف شما دم باقی ست

دل ما می تپد و یاد تو هر دم باقی ست

 

دم روح القدسی خاص "حسین" گفتن ماست

تا مسیحا بشود عیسی مریم باقی ست

 

هر کجا می نگرم نام تو بر لب جاری ست

رحمت واسعه ات بر سر عالم باقی ست

 

زائرانت همه زوار خدا می باشند

تا خداوند بود کرب و بلا هم باقی ست

 

ذره ای از شرر روضه ی تو کم نشود

تا محبان تو هستند محرم باقی ست

 

نظر فاطمه معطوف شود بر جایی

که در آن نام تو بر سینه ی پرچم باقی ست