بنام خدا
طول قالب شما 112433 بایت است که بیشتر از حد مجاز 102400 می باشد. قالب خود را تصحیح نمایید